Du kan alltid ringa oss: 08-684 257 00
Logga in

Villkor för uthyrning

1. Hyra och hyrestid

Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet är beställt och hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnas. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats. Notera dock att fel som upptäcks vid vår efterkontroll och som ej kan hänföras till normalt slitage, debiteras kunden i efterhand. Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta timmar om inte annat avtalas. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändring avseende användande, såsom användning i förlängda skift eller i flerskift.

2. Transport

All hyresmaterial levereras fritt RentaKit hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till RentaKits förråd under normala öppettider och kvitteras genom retursedel.

3. Användning

Hyresobjektet får endast användas av hyrestagaren och personer som denne svarar för och endast på den arbetsplats som är angiven i kontraktet, samt för sådana arbeten och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. Hyresobjektet får endast handhavas av personer med erforderlig kompetens. Hyrestagaren svarar för tillsyn och skötsel av hyresobjektet under hyrestiden. Driv- och smörjmedel samt förbrukningsmaterial bekostas av hyrestagaren. Hyrestagaren svarar för under hyrestiden uppkomna fel och skador på hyresobjektet, vilka inte är att hänföra till normalt slitage. Hyrestagaren skall vid driftsstörning i hyresobjektet kontakta RentaKit och är skyldig att snarast inlämna objektet för reparation eller utbyte. RentaKit ersätter ej kostnader på grund av driftstörning på hyresobjektet. Hyrestagaren är skyldig att tillåta RentaKit att besiktiga objektet på arbetsplatsen. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från RentaKit flyttas till annan arbetsplats än som den som avtalats. Under hyrestiden förlorat eller totalförstört hyresobjekt ersätts av hyrestagaren, se under avsnitt Ansvar. Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och i samma skick som när det utlämnades med undantag för normalt slitage. Har hyresobjektet ej rengjorts debiteras hyrestagaren för detta.

4. Ansvar

Under hyrestiden ansvarar hyrestagaren för förlust av hyresmaterielen och för skada på hyresmaterielen - dock ej för vad som kan anses utgöra normal förslitning. Ej återlämnade maskiner debiteras till vårt nyförsäljningspris. Det åligger hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrad under hyrestiden. Hyrestagaren ansvarar för all skada, dvs såväl person- och sakskada och följdskada härav som ren förmögenhetsskada, som tillfogas honom själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport, placering, driftsstörning eller användning under hyrestiden.

5. Hävande

Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller eljest åsidosätter sina förplitelser enligt hyresavtalet äger RentaKit rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på hyrestagerens bekostnad. Det samma gäller om hyrestagaren instället sina betalningar, försätt i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar.

6. Hyresdebitering

Priserna avser hyra per kalenderdag. Dock kan hyrd utrustning återlämnas senast kl 08.00 påföljande dag, (om vardag) därefter debiteras ny dag. Veckoslut-utrustning hämtas efter kl 12.00 fredag och lämnas före kl 09.00 måndag.

7. Betalning

Hyra betalas kontant till RentaKit vid utlämning eller retur. Fakturering kan ske efter kreditprövning. Vid fakturering av ej betald kontantorder utgår fakturering/expeditionsavgift om 80 kr ekl. Moms. Vid påminnelse utgår en avgift om 40kr. Dröjmålsränta debiteras med 2% per månad från förfallodagen.

Vi finns i Stockholm

  • Bra öppettider
  • Levererar till dörren

    Ring: 08-684 257 00

  • Vi tar emot Swish-betalningar